ပညာေရးႏွင့္ အလုပ္ေလွ်ာက္ ေလွ်ာက္လြာေဖာင္မ်ား

MMSY Foundation မွ ေပးလ်က္ရွိေသာ ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားအတြက္ ေလွ်ာက္ထားလိုပါက ေအာက္ ပါ ေလွ်ာက္လြာမ်ားးကို ေဒါင္းလုဒ္လုပ္ကာ ျဖည့္စြက္ျပီး foundation@mmsy.org သိုအီးေမးလ္ျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လိပ္မူျပီး အမွတ္(၄၅)  2-A (ပထမထပ္) လမ္း-၁၃၀၊  မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ (Tel: 09-4015-40820) သို ့ လိပ္မူေပးပို ့ႏိုင္ပါသည္။

ေဒါင္းေလာဒ္ လုပ္ရန္

အဂၤလိပ္စာႏွင့္ အျခားသင္တန္းမ်ား ေလွ်ာက္လြာပံုစံ -http://goo.gl/KfC8J

ႏိုင္ငံျခားပညာသင္ ေလွ်ာက္လြာပံုစံ - http://goo.gl/VQCFi

အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာေဖာင္- http://goo.gl/Yhn1e

ျပည္တြင္း သင္တန္းမ်ား ေလွ်ာက္လြာ - http://preview.tinyurl.com/mmsytraining
(TOEFL/IELTS/ Intensive course, IT, Media, communication arts, film, video, digital etc.)

ျပည္တြင္း အတန္းေက်ာင္းႏွင့္ ေကာလိပ္ တကၠသိုလ္ စေကာလားရွစ္ ေလွ်ာက္လႊာ - http://tinyurl.com/mmsyscholarship  (သို ့) အေသးစိပ္ဖတ္ရန္
http://foundation.mmsy.org/2012/12/mmsy-foundation.html

No comments:

Post a comment