ဇကာဒ္မွ တိုးတက္မွဳပညာေရး ပေရာဂ်က္


ပညာေရးသည္ ဆင္းရဲမွဳမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္း၏ ပထမေျခလွမ္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္ပညာေရး တြင္  ေက်ာင္းစ ရိတ္မ်ားႀကီးျမင့္လာျပီး၊ အေဆာင္ႏွင့္ က်ဴရွင္မ်ားသည္ အဓိကေနရာယူလာသည္။ က်ဴရွင္ႏွင့္အ ေဆာင္ေစ်းမ်ား မွာ တႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ျမင့္တတ္လာေနသည္။ သို ့ေသာ္ ႏိုင္ငံတ၀ွမ္းတြင္ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားေပါင္းမ်ားစြာသည္ မိသားစုေငြေႀကးအခက္အခဲမ်ားေႀကာင့္ ၀င္ေငြရွာေဖြေနရသျဖင့္ ေက်ာင္းမတက္ ႏိုင္သည့္ ကေလးမ်ား၊ ေက်ာင္းတက္ေသာ္လည္း အလုပ္ေႀကာင့္ စာမႀကည့္ႏိုင္ သည့္ကေလး မ်ား၊ အလုပ္ပင္ ပန္းမွဳေႀကာင့္ စာမႀကည့္ႏိုင္သည့္ကေလးမ်ား၊ ေက်ာင္းႏွင့္ က်ဴရွင္လခ မတတ္ႏိုင္ သည့္အတြက္ ပညာဆံုးခန္း တိုင္ေအာင္ ေက်ာင္းမတက္ႏိုင္သည့္ လူငယ္မ်ား မ်ားျပားလာေနသည္။ အနာဂတ္၏ ပဲ့ကိုင္ရွင္မ်ား ျဖစ္ေသာလူ ငယ္မ်ား ပညာမတတ္ပါက ထိုအနာဂတ္သည္ စိုးရိမ္ဖြယ္ျဖစ္ျပီး ဆင္းရဲမွဳမွလည္း လြတ္ ေျမာက္မည္ မဟုတ္ပါ။

သို ့ရွိရာ MMSY အေနျဖင့္ ရန္ကုန္၊ မန္းေလး၊ ေတာင္ႀကီး အပါအ၀င္ ဇကာဒ္ယူပိုင္ခြင့္ရွိေသာ ျမန္မာျပည္အ၀ွမ္း မွ ကေလးမ်ား အတြက္ ပညာသင္အေထာက္အကူ ပရိုဂရမ္ကို စတင္ထားပါသည္။ ပရိုဂရမ္ Action Plan မွာ

-       ၁၀ တန္း ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကို တည္ေနရာႏွင့္ လုိအပ္ခ်က္ေပၚမူတည္ျပီး အေဆာင္ထားေပး ျခင္း၊ က်ဴရွင္ထားေပးျခင္း၊ ေက်ာင္းလခအပါအ၀င္ ကုန္က်စာရိတ္မ်ားေထာက္ပံ့ေပးျခင္း
-       တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား (ေန ့ေက်ာင္း) အတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးျခင္း
-       အေ၀းသင္ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ က်ဴရွင္ႏွင့္ ေနထိုင္ေရးစီစဥ္ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း
-       ၈ တန္း၊ ၉ တန္း ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား မ်ား က်ဴရွင္ႏွင့္ကုန္က်စရိတ္မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း
-       အေထြေထြလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို Case-by-case ေထာက္ပ့ံေပးျခင္း
-       ဘာသာေရးေက်ာင္းႏွင့္ မိဘမဲ့ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အေျခခံစာေပ (ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္၊ ကြန္ပ်ဴတာ) သင္ႀကားျခင္း

Zakat to Progress ပေရာဂ်က္အတြက္ ဇကာဒ္ေငြမ်ား ထည့္၀င္လွဴဒါန္းေပးရန္ ဖိတ္ေခၚပါသည္။ ပညာတတ္ ေသာလူငယ္မ်ားမွ မြတ္စလင္မ္တို ့အနာဂတ္ေကာင္းမည္ျဖစ္သျဖင့္ အေရးႀကီသည့္ ပညာတတ္လူငယ္မ်ား ေပၚ ထြန္းလာေရးအတြက္ တတ္ႏိုင္သေရြ ့ပူးေပါင္းပါ၀င္ကူညီေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။

(မွတ္ခ်က္ - ဇကာဒ္မဟုတ္ပဲ အေထြေထြလွဴဒါန္းမွဳမ်ားျဖင့္လည္း ပါ၀င္ႏိုင္သည္။ Zakat to Progress ပညာေရး ပေရာဂ်က္အတြက္အျပင္ MMSY ၏ အျခားဖြံ ့ျဖိဳးေရးပေရာဂ်က္မ်ားအတြက္လည္း လွဴဒါန္းႏိုင္သည္)။

အြန္လိုင္းမွ လွဴဒါန္းလိုပါက
- ဇကာဒ္ေငြလွဴလိုလွ်င္ ဒီမွာ ႏွိပ္ပါ
- ဇကာဒ္မဟုတ္သည့္ေငြလွဴလိုပါက ဒီမွာႏွိပ္ပါရန္ကုန္ႏွင့္ ျပည္တြင္း
09-7323-5379
မန္းေလး
09-4026-05629
ေတာင္ႀကီး
09-521-3692
မေလးရွား
60 12264-8265 OR 60 1630-36742
စကၤာပူ
65 9237-8562 OR 65 9025-1627
အဂၤလန္
44 79885-88358

အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ လွဴဒါန္းလိုပါက - financing@mmsy.org

No comments:

Post a comment