ရည္ရြယ္ခ်က္  • အထက္တန္းႏွင့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၊  ဘြဲ႕ရမ်ား ႏိုင္ငံျခားတြင္ ပညာဆက္လက္ သင္ႀကားႏိုင္ေရးအတြက္ အကူအညီ ေပးရန္။
  • ေငြေႀကးအခက္အခဲေႀကာင့္ အလယ္တန္းႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ၁၀- တန္း စာေမးပြဲေျဖရန္ ေက်ာင္း (သို႔) က်ဴရွင္ (သို႔) အေဆာင္ေႀကးအခက္အခဲရွိေသာေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၊ ေကာလိပ္ႏွင့္ တကၠ သိုလ္ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား ကူညီေပးႏိုင္ရန္။
  • အသက္ေမြး၀မ္းေႀကာင္းသင္တန္းမ်ားသို ့တက္ေရာက္ျပီး skills မ်ားဖြံ႕ျဖိဳးျပီးသင့္ေတာ္သည့္ အလုပ္ အကိုင္ မ်ားလြယ္ကူစြာရွာေဖြႏိုင္ရန္။
  • စီးပြားေရးကုမၸဏီမ်ား၊ လူမွဳေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ လူငယ္မ်ား လက္ေတြ ့လုပ္ငန္းအေတြ ့အႀကံဳ ယူႏိုင္ျပီး contact မ်ား၊ network မ်ားတိုးခ်ဲ  ့ႏိုင္ရန္။ 
  • စီးပြားေရးလုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္အကိုင္လုိအပ္ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ား ဆက္သြယ္ေပးရန္။
  • စာအုပ္စာတမ္းမ်ားကုိ ရွာေဖြသိမ္းဆည္း စုေဆာင္းၿပီး လူငယ္မ်ား ျပန္လည္ေလ့လာႏိုင္ေသာ စင္တာ တစ္ခုျဖစ္လာေစရန္။
  • ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဆင္ေျခဖုံးရပ္ကြက္တြင္ အေထြေထြက်န္းမာေရးႏွင့္ သြားဘက္ဆုိင္ရာေဆးခန္းတစ္ခုဖြင့္ ၿပီး ေငြေၾကးမတတ္ႏိုင္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရးကုိ ကူညီရန္။

No comments:

Post a comment