စေကာလားရွစ္ပေရာဂ်က္


MMSY ပညာေရး အစီအစဥ္မွ ေငြေႀကးလိုအပ္ခ်က္ရွိေသာ (သို ့) ထူးခြ်န္ မြတ္စလင္မ္ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ပညာေရး ေထာက္ပံ့မွဳ မ်ားေပးႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားလ်က္ရွိသည္။ ေလွ်ာက္ထားလိုေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား အြန္လိုင္းမွ တဆင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ေလွ်ာက္လြာ ေဒါင္းေလာ့ဒ္ရယူျပီး အီေမးလ္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရံုးလိပ္စာသို ့ေသာ္လည္းေကာင္း ေပးပို ့ေလွ်ာက္ ထားႏိုင္သည္။
စေကာလားရွစ္အစီအစဥ္
- ၈၊ ၉ ၊ ၁၀ တန္း ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၊ ေကာလိပ္ႏွင့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား (အေ၀းသင္ႏွင့္ေန ့)၊ ႏွင့္ ကြန္ ပ်ဴတာ၊ အဂၤလိပ္ႏွင့္ အျခား သင္တန္းတို မ်ားတက္လိုသူမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးရန္ျဖစ္သည္။
- ေငြေႀကးလိုအပ္ခ်က္ရွိေသာ (သို ့/ႏွင့္) ထူးခြ်န္ေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကို ပထမဦးစားေပးအေနျဖင့္ ကူညီမည္။
- တဦးခ်င္းလိုအပ္ခ်က္အရ က်ဴရွင္ႏွင့္ အေဆာင္ထားေပးျခင္း၊ ေက်ာင္းလခႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား စသျဖင့္ကို ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္သည္။
- ယခုမွ ပေရာဂ်က္စတင္ျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ရံပံုေငြအေျခအေနအရ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအားလံုးကို (သို ့) ရာႏွဳန္းျပည့္ ေထာက္ပံ့ေပးမည္ ဟု အာမမခံပါ။ ရံပံုေငြ အေနအထားအရ၊ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ လိုအပ္ခ်က္အရသာျဖစ္သည္။
- ဇကာဒ္ယူခြင့္ရွိေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ Zakat to Progress Education Project မွ ရံပံုေငြျဖင့္ ကူညီျပီး ဇကာဒ္ ယူခြင့္မရွိေသာ္လည္းလိုအပ္ခ်က္ရွိသည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကို ဇကာဒ္မဟုတ္သည့္ ရံပံုေငြျဖင့္စေကာလားရွစ္ေပးမည္။
- ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားတစ္ဦးခ်င္းစီ၏လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ရံပံုေငြအေနအထားအရ စီစဥ္ေပးမည္ျဖစ္ရာ ေလွ်ာက္လြာဖြင့္ခ်ိန္ ပိတ္ခ်ိန္မရွိ ပါ။ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးအတြင္း ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။ 

ေလွ်ာက္လိုလွ်င္
နည္းသံုးမ်ိဳးျဖင့္ ျဖည့္ကာ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။
(၁) အြန္လိုင္းတြင္ တိုက္ရိုက္ျဖည့္ႏိုင္သည္ (http://tinyurl.com/mmsyscholarship တြင္ျဖည့္ျပီး Submit ႏွိပ္ပါ)။
(၂) ကြန္ပ်ဴတာေပၚတြင္ျဖည့္ျပီး edu@mmsy.orgသို ့ေမးလ္ပို ့ႏိုင္သည္၊
(၃) ေလွ်ာက္လြာျဖည့္ျပီး အမွတ္(၄၅)၊ ပထမထပ္ (2-A)၊ လမ္း(၁၃၀)၊ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သိုု ့ ေပးပို ့ႏိုင္သည္။
Form ေဒါင္းေလာ့လုပ္ရယူႏိုင္မည့္ အင္တာနက္လိပ္စာမ်ားမွာ
http://tinyurl.com/mmsysa1 (ကြန္ပ်ဴတာတြင္ျဖည့္ျပီး ပို ့ႏိုင္)
http://tinyurl.com/mmsysa2 (ကြန္ပ်ဴတာတြင္ျဖည့္မရ။ ပရင့္ထုတ္ျပီးမွ လက္ေရးျဖင့္သာျဖည့္ႏိုင္သည္။ အီးေမးလ္ျဖင့္ (သို ့) အထက္ပါလိပ္စာသို ့ပို ့ႏိုင္။)
အလွဴရွင္မ်ားသို ့
- လူငယ္မ်ား၏ ပညာေရးအေျခအေနသည္ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္မ်ား၏ အနာဂတ္ျဖစ္သည့္အတြက္ MMSY မွာ ပညာေရးဖြံ ့ျဖိဳးရန္ Zakat to Progress Education Project ကို စတင္ထားျပီးျဖစ္သည္။ အနာဂတ္တြင္ ေခါင္းေဆာင္မွဳေပးႏိုင္ေသာ အရည္အခ်င္း ရွိေသာ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္မ်ား ေပၚထြန္းလာရန္ MMSY ပေရာဂ်က္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေပးရန္ ဖိတ္ေခၚပါသည္။ Zakat to Progress အတြက္ ဇကာဒ္ေငြမ်ားအျဖစ္လည္းေကာင္း ဇကာဒ္မဟုတ္ေသာ ရံပံုေငြမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းထည့္၀င္ေပးရန္ ဖိတ္ေခၚပါသည္။ Zakat to Progress Education Project အင္ဖိုေမးရွင္း ကို အဂၤလိပ္ (HERE) ႏွင့္ ျမန္မာ (HERE) တြင္ ေလ့လာႏုိင္သည္။

No comments:

Post a comment