ဆရာမ်ား၊ က်ဴရွင္ႏွင့္ အေဆာင္ရွင္မ်ား


MMSY ပညာေရး ဖြံ ့ျဖိဳးမွဳပေရာဂ်က္တြင္ ေငြေႀကးလိုအပ္ခ်က္ရွိေသာ ၈၊ ၉ ၊ ၁၀ တန္းႏွင့္ ေကာလိပ္၊ တကၠ သိုလ္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကို ေငြေႀကးေထာက္ပံ့ေႀကးအျပင္ အေဆာင္မ်ား၊ က်ဴရွင္မ်ား ထားေပးပါ သည္။

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ လိုအပ္ခ်က္အရ က်ဴရွင္မ်ားစီစဥ္ေပးျခင္း၊ အေဆာင္မ်ားထား ေပးျခင္းတို ့ျဖစ္ရာ သင့္အေနျဖင့္

(၁) ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား ဦးေရ ကန္ ့သတ္ခ်က္ျဖင့္ အခမဲ့ က်ဴရွင္ (သို ့) အေဆာင္တြင္ တက္ခြင့္ေပးႏိုင္ပါက
(၂) ေလ်ာ့ေစ်းျဖင့္ က်ဴရွင္ႏွင့္ အေဆာင္ လက္ခံႏိုင္ပါက

MMSY Foundation ၏ Partner အေနျဖင့္ ထည့္၀င္ရန္ ဖိတ္ေခၚပါသည္။ (http://tinyurl.com/mmsyedu) လင့္ခ္တြင္ ျဖည့္ႏိုင္ပါသည္။

ေငြေႀကးလွဴဒါန္းလိုပါက ဤ စာမ်က္ႏွာတြင္ ဖတ္ႏိုင္သည္။

No comments:

Post a comment