အလွဴရွင္မ်ားအတြက္


MMSY Foundation ၏ ေအာက္ပါဖြံ ့ျဖိဳးေရး ပေရာဂ်က္မ်ားအတြက္ တက္အားသေရြ ့လွဴဒါန္းႏိုင္ပါသည္။

- အေထြေထြလွဴဒါန္းမွဳ
- ဇကာဒ္မွ ဖြံ ့ျဖိဳးမွဳ ပညာေရးပေရာဂ်က္ (ဇကာဒ္ေငြ)
- စေကာလားရွစ္ႏွင့္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေရးပေရာဂ်က္(ဇကာဒ္မဟုတ္သည့္ေငြ)
- စာႀကည့္တိုက္
- သြားဖက္ႏွင့္ အေထြေထြေဆးခန္း

အြန္လိုင္းမွ လွဴဒါန္းလိုပါက
ဇကာဒ္ေငြလွဴဒါန္းလိုလွ်င္(Click Here)၊
ဇကာဒ္မဟုတ္သည့္ေငြ လွဴဒါန္းလိုလွ်င္ (Click Here)
ႏွစ္မ်ိဳးလံုးလွဴဒါန္းလိုပါက အေပၚက လင့္ခ္တခုခုတြင္ လွဴဒါန္းျပီး financing@mmsy.org သို ့ ဇကာဒ္ႏွင့္ ဇကာဒ္ေငြ ပမာဏအသိေပးပါရန္။

အြန္လိုင္းမွမဟုတ္ပဲ လွဴဒါန္းလိုပါက


ရန္ကုန္ႏွင့္ ျပည္တြင္း
09-7323-5379
မန္းေလး
09-4026-05629
ေတာင္ႀကီး
09-521-3692
မေလးရွား
60 12264-8265 OR 60 1630-36742
စကၤာပူ
65 9237-8562 OR 65 9025-1627
အဂၤလန္
44 79885-88358

အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ လွဴဒါန္းလိုပါက - financing@mmsy.org

No comments:

Post a comment