စေကာလားရွစ္၊ သင္တန္းႏွင့္ ပညာေရးပိုစ့္မ်ား

ေအာက္ပါ အေႀကာင္းအရာႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားကို ေလာေလာဆယ္တြင္ MMSY social network site တြင္ ၀င္ျပီးသားမန္ဘာမ်ားသာ ႀကည့္ႏိုင္သည္။ မ၀င္ရေသးသူမ်ားအတြက္ မႀကာခင္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္။ ယခုေလာေလာဆယ္ ႀကည့္လိုပါက www.mmsy.org တြင္ မွတ္ပံုတင္ (sign up) ျပီး စေကာလားရွစ္စာမ်က္ႏွာမ်ားႀကည့္ရန္ ဆိုင္းအပ္ပ္ထားေႀကာင့္ contact@mmsy.org သို ့ ေမးလ္ပို ့ႏိုင္သည္။

(၁) ႏိုင္ငံတေကာ စေကာလားရွစ္မ်ား
(၂) ျပည္တြင္း စေကာလားရွစ္မ်ား
(၃) သင္တန္း၊ vocational & professional/leadership development training မ်ား၊
(၄) သင္တန္းတို၊ ေဆြးေႏြးပြဲ၊ ေတြ ့ဆံုပြဲမ်ား
(၅) အဂၤလိပ္စာ သင္တန္းမ်ား
(၆) အြန္လိုင္းသင္တန္းမ်ား
(၇) အဂၤလိပ္စာ ေလ့လာရန္
(၈) ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဖတ္စရာမ်ား


စေကာလားရွစ္ဆိုင္ရာ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ား (MMSY မ၀င္ရေသးသူမ်ားလည္း ႀကည့္ႏိုင္)

- Myanmar Study Abroad
- Myanmar Scholarship News

No comments:

Post a comment