ပေရာဂ်က္မ်ားေအာက္ပါပေရာဂ်က္မ်ားကို လင့္ခ္မ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ဖတ္ရွဳႏိုုင္သည္။ လင့္ခ္မရွိေသာ ပေရာဂ်က္မ်ား အေႀကာင္း အေသးစိပ္သိရွိလိုပါက foundation@mmsy.org သို ့ဆက္သြယ္ႏိုင္သည္။

လက္ရွိ ဖြံ ့ျဖိဳးေရးပေရာဂ်က္မ်ားMMSY Foundation ၏ ပေရာဂ်က္ မ်ား
*   Support a Student (ေက်ာင္းသားတစ္ဦးခ်င္းအားေထာက္ပံ့ျခင္း)
*   Job Opportunity Project (အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းရွာေဖြျခင္း)
*   Clinic (အေထြေထြႏွင့္ သြားဘက္ဆုိင္ရာေဆးခန္း)
*   Library (စာၾကည့္တိုက္)

Zakat to progress (ဇကားသ္မွ တုိးတက္မႈ ပညာေရးပေရာဂ်က္)
MMSY အေနျဖင့္ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ေတာင္ႀကီးအပါအ၀င္ ဇကားသ္ယူပိုင္ခြင့္႐ွိေသာ ျမန္မာျပည္အ၀ွမ္းမွ ကေလးမ်ားအတြက္ ပ ညာသင္အေထာက္အကူပ႐ုိဂရမ္ကုိ စတင္ထားပါသည္။ ပ႐ုိဂရမ္တြင္ (၁) ၁၀-တန္း ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကုိ တည္ေနရာ ႏွင့္ လုိအပ္ခ်က္အေပၚမူတည္ၿပီး အေဆာင္ထားေပးျခင္း၊ က်ဴ႐ွင္ထားေပးျခင္း၊ ေက်ာင္းလခအပါအ၀င္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားေထာက္ ပ့ံေပးျခင္း၊ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား (ေန႔ေက်ာင္း)အတြက္ ကူညီေထာက္ပ့ံေပးျခင္း၊ အေ၀းသင္ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ က်ဴ႐ွင္ႏွင့္ ေနထိုင္ေရးစီစဥ္ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း၊ အေထြေထြလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ case-by-case ေထာက္ ပ့ံေပးျခင္း၊ ဘာသာေရးေက်ာင္းႏွင့္ မိဘမဲ့ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အေျခခံစာေပ (ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္၊ သခၤ်ာ) သင္ႀကားေပးျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ သည္။ 

Scholarship (ပညာသင္အခြင့္အလမ္း႐ွာေဖြျခင္း)
ႏိုင္ငံျခားတုိင္းျပည္တစ္ခုခုသုိ႔ Scholar ေလွ်ာက္ထားလုိေသာ ထူးခၽြန္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၊ ဘြဲ႕ရမ်ားအား ပညာသင္အခြင့္အ လမ္း ကူညီ၍ ႐ွာေဖြေပးျခင္း၊ ျပည္တြင္း႐ွိ ပညာေရးစင္တာမ်ားႏွင့္  ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ျပည္တြင္း/ျပည္ပ ပညာသင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ႐ွာေဖြေပးျခင္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ေပးမည္။

Job Opportunity Project (အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းရွာေဖြျခင္း)
ျပည္တြင္း႐ွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ ႐ွာေဖြေနေသာ လူငယ္မ်ားအား ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္းအားျဖင့္ အလုပ္အ ကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ႐ွာေဖြေပးပါမည္။

Clinic (အေထြေထြႏွင့္ သြားဘက္ဆုိင္ရာေဆးခန္း)
ရန္ကုန္၊ ဆင္ေျခဖုံးရပ္ကြက္တြင္ အေထြေထြက်န္းမာေရးေဆးခန္းႏွင့္ သြားဘက္ဆုိင္ရာေဆးခန္းတစ္ခုဖြင့္၍ ေငြေၾကးမတတ္ႏိုုင္ သူမ်ား၏ က်န္းမာေရးအား ကူညီေပးမည္။

Library (စာၾကည့္တိုက္)
စာအုပ္စာတမ္းမ်ား၊ အျခားေသာ အသိပညာဗဟုသုတမ်ားကုိ ရွာေဖြ သိမ္းဆည္းစုေဆာင္းၿပီး လူငယ္မ်ား ျပန္လည္ေလ့လာမွ် ေ၀ႏိုင္ေသာ စင္တာျဖစ္သည္။ Sunday talk Program မ်ားလည္း ျပဳလုပ္ၿပီး မြတ္စလင္မ္လူငယ္မ်ားအခ်င္းခ်င္း experience sharing မ်ားကုိ တနဂၤေႏြေန႔တုိင္း ျပဳလုပ္ပါသည္။


`

No comments:

Post a comment